ЛТ – 031 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Земјоделски Институт

Земјоделски институт – Скопје

Лабораторија за вино и алкохолни пијалоци

Лабораторија за испитување на семе од земјоделски растенија

Лабораторија за контрола на почва, ѓубрива и растителен материјал

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Земјоделски институт - Скопје
Лабораторија за вино и алкохолни пијалоци
Лабораторија за испитување на семе од земјоделски растенија
Лабораторија за контрола на почва, ѓубрива и растителен материјал
Адреса
ул.Натанаил Кучевишки бб, 1000 ,Скопје Република Македонија
Ул. 16-та Македонска бригада бр. 3а, 1000 Скопје Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на вино и шира
Тестирање на семе од житни култури
Тестирање на почва, ѓубрива
Прва акредитација
30.05.2012
Дата на важност на сертификатот
29.05.2028