ЛК – 001 Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

Машински факултет

Лабораторија за калибрација на сила и момент на сила

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Машински факултет во Скопје
Лабораторија за калибрација на сила и момент на сила
Адреса
ул. Руѓер Бошковиќ 18, 1000 Скопје
www.callab.mf.edu.mk
02 3099 472
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на сила и момент
Прва акредитација
28.12.2006
Дата на важност на сертификатот
27.12.2026