ЛК – 002 Аутоинструмент – ДООЕЛ Скопје

Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АУТОИНСТРУМЕНТ - ДООЕЛ, Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења
Адреса
Бул. Кузман Јосифовски Питу, бр.22, мезанин 13 - Скопје
www.autoinstrument.com.mk info@autoinstrument.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на димензионални големини, механички големини, температура и термофизички својства, време и фреквенција, електрични големини, оптички големини, хемиска анализа, референтни материјали и акустични големини
Прва акредитација
18.12.2008
Дата на важност на сертификатот
17.12.2024