ЛК – 003 Фармахем Сервис ДОО

Лабораторија за калибрации

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Фармахем Сервис ДОО Лабораторија за калибрации
Адреса
Кичевска 6/2, 1060 Скопје
www.farmаhem.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на мерила за температура и релативна влажност, Калибрација на климатски комори, температурно контролирани, комори, комори со висока температура и водени бањи, Kалибрација на инфрацрвени термометри, Калибрација на дигитални мерни инструменти за електрични величини, Калибрација на неавтоматски ваги
Прва акредитација
12.06.2009
Реакредитација
23.04.2021
Дата на важност на сертификатот
11.06.2025