ЛК – 005 Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења
Адреса
Бул. Борис Трајковски 21, 1000 Скопје
www.amcert.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Kалибрација на димензионални и механички големини, температура, време, фрекфенција, бучава, оптички големини и гасни смеси
Прва акредитација
24.06.2010
Дата на важност на сертификатот
23.06.2022