ЛК – 006 Министерство за економија

Биро за метрологија

Сектор за калибрација / Лабораторија за притисок, Лабораторија за температура, Лабораторија за електрични големини, Лабораторија за звук и  вибраци, Лабораторија за време и фреквенција.

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Министерство за економија- Биро за метрологија,
Лабораторија за притисок,
Лабораторија за релативна влажност,
Лабораторија за електрични големини,
Лабораторија за звук и вибраци,
Лабораторија за време и фреквенција
Адреса
Бул. Јане Сандански бр. 109а, 1000 Скопје
www.bom.gov.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на механички величини- Притисок и вакуум Температура, влажност и термофизички својства- Релативна влажност,
Електрични големини- Еднонасочен/нискофреквентен напон,
Еднонасочна/нискофреквентна струја,
Отпорност,
Акустични големини-Бучава,
Друго
Прва акредитација
04.01.2012
Дата на важност на сертификатот
03.01.2028