ЛК – 008 “Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Одделение за радијациона заштита – Калибрациона единица

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија,
Одделение за радијациона заштита - Калибрациона единица
Адреса
Ул. 50-та Дивизија бр.6, 1000 Скопје, Република Македонија
www.iph.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Дозиметриски големини- Керма во воздух, Радиозаштитни големини- Амбиентален дозен еквивалент H*(10), Персонален дозен еквивалент Hp(10) и Hp(0,07)
Прва акредитација
23.04.2014
Дата на важност на сертификатот
22.04.2026