ЛК – 011 “HTT – High Tech Tests

Kалибрација на електрични мерила

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
HTT – High Tech Tests
Адреса
Municipal Unit No. 5, Street “Perlat Rexhepi”, Building No.6, 11th Floor, Postal Code 1019, Tirana, AL
info@htt-al.com"> info@htt-al.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Kалибрација на електрични броила, еталони за електрична енергија и други електрични величини
Прва акредитација
26.10.2015
Дата на важност на сертификатот
25.10.2027