ЛК – 012 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии

Лабораторија за електрични мерења

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии
Лабораторија за електрични мерења
Адреса
ул. Руџер Бошковиќ 18, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на мерни уреди за електрични големини, електрична моќност и енергија
Прва акредитација
23.11.2015
Дата на важност на сертификатот
22.11.2027