ЛК – 015 Друштво за услуги за инспекција и испитување на возила АМСМ УСЛУГИ – ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ Скопје

Лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за услуги за инспекција и испитување на возила АМСМ УСЛУГИ - ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ Скопје Лабораторија за калибрација
Адреса
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51,Скопје
http://www.amsmcentarzavozila.mk/
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на димензионални големини – должина и агол, механички големини – сила, маса, притисок и вакум, време и фреквенција, оптички големини – особини на оптички систем, хемиска анализа, референтни материјали – гасни смеси и акустични големини – бучава
Прва акредитација
29.11.2017
Дата на важност на сертификатот
28.11.2025