Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛК – 017 ТИВ 09 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за производство, трговија и услуги ТИВ 09 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Подружница ТИВ-Техничка инспекција и верификација-
Лабораторија за калибрација - ТИВ
Адреса
ул. 5 бр.1 – Јурумлери, 1000 Скопје
www.tiv.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на Димензионални големини – должина и агол, Механички големини – маса, сила, притисок и вакуум Време и фреквенција Oптички големини – особини на оптички систем, Хемиска анализа, референтни материјали – гасни смеси и Акустични големини – бучава
Прва акредитација
30.09.2020
Дата на важност на сертификатот
29.09.2024