ЛТ – 004 МАККОНТРОЛ доо – Скопје

Претпријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтингЛабораторија МАККОНТРОЛ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МАККОНТРОЛ доо - Скопје
Претпријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтинг Лабораторија МАККОНТРОЛ
Адреса
29 Ноември 66, Скопје
www.makkontrol.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на текстил, кожа, пластика, гума и хартија, масла за подмачкување, масла за горење, дизел и антифризи хартија и прехранбени производи
Прва акредитација
24.11.2006
Дата на важност на сертификатот
23.11.2026