ЛТ – 005 Ј.З.У.Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Оддел за хемиски и радиолошки испитувања

  1. Одделение за испитување квалитет на храна
  2. Одделение за испитување на води
  3. Одделение за испитување на здравствена исправност на предмети за општа употреба
  4. Одделение за контаминенти и екотоксикологија
  5. Одделение з аиспитување на метали
  6. Одделение за радијациона заштита

Оддел за микробиологија

  1. Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови

Оддел за испитување и контрола на лекови

  1. Одделение за физичко-хемиски испитувања
  2. Одделение за фармацевтско- технолошки испитувања
  3.  Oдделение за козметикологија
Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Ј.З.У.Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Оддел за хемиски и радиолошки испитувања
Одделениеза испитување квалитет на храна
Одделение за испитување на води
Одделение за испитување на здравствена исправност на предмети за општа употреба
Одделение за контаминенти и екотоксикологија
Одделение за испитувањенаметали
Одделение за радијациона заштита
Оддел за микробиологија
Одделение за микробиолошка контрола на храна и лекови
Оддел за испитување и контрола на лекови
Одделение за физичко-хемиски испитувања
Одделение за фармацевтско- технолошки испитувања
Одделение за козметикологија
Адреса
Ул. 50-та Дивизија бр.6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна, храна за животни, сите видови вода, предмети за општа употреба, медицински производи (фармацевтски препарати, медицински помагала, хербални препарати), козметика и средства за чистење во домаќинство, детски играчки, тестирање во подрачјето на радиоекологија и процена на персонален дозен еквивалент.
Прва акредитација
25.12.2006
Дата на важност на сертификатот
24.12.2026