МЛ – 013 ЈЗУ Клиничка Болница Тетово

О.Е Дијагностичка Биохемиска Лабораторија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Клиничка Болница Тетово О.Е Дијагностичка Биохемиска Лабораторија
Адреса
29 Ноември бр. 16, Тетово Република Северна Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, хематолошко и имунолошко тестирање на примероци со хумано потекло
Прва акредитација
17.02.2021
Дата на важност на сертификатот
16.02.2025