МЛ – 002 ПЗУ Општа болница РЕ-Медика Скопје

Дијагностичко биохемиска лабораторија
ИВФ лабораторија
Дијагностичка микробиолошка лабораторија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ПЗУ Општа болница РЕ-Медика Скопје
Дијагностичко биохемиска лабораторија
ИВФ лабораторија
Дијагностичка микробиолошка лабораторија
Адреса
Ул. 16 та Македонска бригада бр. 18 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, хематолошко, имунолошко, микробиолошко и молекуларно тестирање на примероци со хумано потекло, Асистирана репродукција, ин витро фертилизација
Прва акредитација
15.04.2014
Дата на важност на сертификатот
14.04.2026