МЛ – 004 Клиничка Болница Аџибадем Систина

Дијагностички Лаборатории при Клиничка Болница Аџибадем Систина

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Клиничка Болница Аџибадем Систина
Дијагностички Лаборатории при Клиничка Болница Аџибадем Систина
Адреса
Ул. Скупи бр. 5А, 1000 Скопје Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиски, хематолошки, имунолошки, коагулациски и тестирања на размена на гасови во биолошки примероци од хумано потекло.
Mикробиолошко тестирање на клинички хумани примероци
Имунохистохемиска, хистопатолошка и цитолошка анализа на примероци од ткива и телесни течности
Прва акредитација
20.11.2015
Дата на важност на сертификатот
19.11.2027