МЛ – 005 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје – Медицински факултет

Институт за микробиологија и паразитологија при Медицински факултет Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Медицински факултет Скопје
Институт за микробиологија и паразитологија
Адреса
50 Дивизија бр. 6, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Медицинска микробиологија
Прва акредитација
06.04.2016
Дата на важност на сертификатот
05.04.2024