МЛ – 008 Приватна здравствена установа – дијагностичка биохемиска лабораторија ХЕМОЛАБ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Приватна здравствена установа - дијагностичка биохемиска лабораторија ХЕМОЛАБ Скопје
Адреса
Мајаковски бр. 3, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, хематолошко и имунолошко тестирање на примероци со хумано потекло
Прва акредитација
25.01.2017
Дата на важност на сертификатот
24.01.2025