МЛ – 009 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Медицински факултет во Скопје Институт за медицинска и експериментална биохемија Лабораторија за биохемиски испитувања (ЛБИ)

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Медицински факултет во Скопје
Институт за медицинска и експериментална биохемија
Лабораторија за биохемиски испитувања (ЛБИ)
Адреса
Ул. „50 та Дивизија“ бр.6, 1000 Скопје Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораториски испитувања во подрачјето на медицинска биохемија, хематологија и вирусимунологија
Прва акредитација
26.05.2017
Дата на важност на сертификатот
25.05.2025