МЛ – 010 Македонска академија на науките и уметностите

Истражувачки Центар за генетско инженерство и биотехнологија „ГеоргиД. Ефремов“

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Македонска академија на науките и уметностите
Истражувачки Центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“
Адреса
Булевар „Крсте Мисирков“ бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Молекуларна дијагностика на моногенски наследни болести Пренатална дијагностика на најчести хромозомски анеуплоидии (13, 18, 21 и полови хромозоми) и други наследни состојби со познат генски дефект, ДНК анализи за испитувања на фамилијарни релации, Молекуларна детекција и квантификација на инфективни причинители на болести (ХЦВ, ХБВ), Целосно егзомно секвенционирање
Прва акредитација
18.12.2019
Дата на важност на сертификатот
17.12.2027