МЛ – 010 Македонска академија на науките и уметностите

Истражувачки Центар за генетско инженерство и биотехнологија „ГеоргиД. Ефремов“

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Македонска академија на науките и уметностите
Истражувачки Центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“
Адреса
Булевар „Крсте Мисирков“ бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Молекуларна дијагностика на моногенски наследни болести;
Пренатална дијагностика на најчести хромозомски анеуплоидии (13, 18, 21 и полови хромозоми) и други наследни состојби со познат генски дефект
ДНК анализи за испитувања на фамилијарни релации
Утврдување на аминокиселински статус во плазма и урина
Молекуларна детекција и квантификација на инфективни причинители на болести (ХЦВ, ХБВ и ХПВ)
Детекција на SARS-CoV-2 вирус
Прва акредитација
18.12.2019
Дата на важност на сертификатот
17.12.2023