МЛ – 011 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Институт за патологија, дијагностички лаборатории

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Медицински факултет во Скопје
Институт за патологија Дијагностички лаборатории
Адреса
50-та Дивизија бр.6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување на телесни течности, ткива, органи, човечко тело и делови од тело со стандардна хистолошка, хистохемиска, цитолошка, имунохистохемиска, имунофлуоресцентна, електронско микроскопска и молекуларна метода
Прва акредитација
23.03.2020
Дата на важност на сертификатот
22.03.2024