МЛ – 012 ЈЗУ Универзитетски институт за Клиничка Биохемија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Универзитетски институт за Клиничка Биохемија
Адреса
Ул. Мајка Тереза 17, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, хематолошко, имунолошко тестирање на примероци со хумано потекло,
Прва акредитација
06.05.2020
Дата на важност на сертификатот
05.05.2028