СТ – 005 МКС

МКС – Македонско трговско друштво за сертификација и оценување – ДОО Скопје

МКС-ДОО Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МКС – Македонско трговско друштво за сертификација и оценување – ДОО Скопје
МКС-ДОО Скопје
Адреса
Булевар Партизански одреди 106-1/002, Скопје
www.mqs.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
МКС EN ISO 9001:2015
Сертификација на системи за менаџмент со квалитет
МКС EN ISO 14001:2015
Сертификација на системи за менаџмент на животна средина
МКС ISO 45001:2018
Сертификација на системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа
Прва акредитација
26.03.2012
Дата на важност на сертификатот
25.03.2024