СТ – 006 MKД СЕРТИФИКАT

Сертификационо тело при AM ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕТело за сертификација на системи за управување

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
MKД СЕРТИФИКАT - Сертификационо тело при AM ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Адреса
16 Македонска бригада бр. 2, 1000 Скопје, Р.С.Македонија
www.amcert.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на системи за менаџмент со квалитет, согласно МКС EN ISO 9001:2015
Прва акредитација
30 .10. 2013
Дата на важност на сертификатот
29 .10. 2021