СТ – 009 ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ- Скопје

Тело за сертификација на системи за управување

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ- Скопје
Адреса
Јордан Мијалков 44/2-10, Канцеларија: Јордан Мијалков 44/2-1 1000 Скопје Р. С. Македонија
www.inter-cert.net
Краток опис на опсегот на акредитација
МКСEN ISO 9001:2015 Сертификацијанасистемизаменаџментсоквалитет
МКС EN ISO 14001:2015 Сертификација на системи за менаџмент на животна средина
МКС ISO 45001:2018
Сертификација на системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа
Прва акредитација
06.04.2016
Дата на важност на сертификатот
05.04.2024