СТ – 010 ГИМ Сертификација Градежен Институт “Македонија” СКОПЈЕ

Тело за сертификација на производи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ГИМ Сертификација Градежен Институт "Македонија" - Скопје
Тело за сертификација на производи
Адреса
Дрезденска бр. 52 1000 Скопје Р. Македонија
www.gim.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на производи: Определување на тип на производ (оцена на својствата) почетна контрола на производниот погон и системот на фабричка контрола (FPC), континуиран надзор, оцена и евалуација на системот на фабричка контрола (FPC), контролно тестирање на примероци земени од производниот погон или на објекти за складирање на производи, систем (1+): цемент, челик. Сертификација на процеси: Почетна контрола на системот на фабричка контрола (FPC), континуиран надзор, оцена и евалуација на системот на фабричка контрола (FPC) (2+): бетон, sидарски малтер, производи и системи за заштита и поправка на бетонски конструкции, битуменски мешавини, агрегати, адитиви за бетон.
Прва акредитација
07.09.2016
Дата на важност на сертификатот
06.09.2024