СТ – 011 Друштво за градежништво,промет и услуги ГЕИНГ ДОО. Тело за сертификација на градежни производи ТС ГЕИНГ

Тело за сертификација на производи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ ДОО
Тело за сертификација на градежни производи ТС ГЕИНГ
Адреса
ул. Борис Трајковски бр. 111, 1050 Скопје Република Македонија
www.geing.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси: бетон и агрегати
Прва акредитација
28.12.2016
Дата на важност на сертификатот
27.12.2024