СТ – 011 Друштво за градежништво, промет и услуги “ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.“ ДОО Тело за сертификација на градежни производи ТС ГЕИНГ КуК СКОПЈЕ

Тело за сертификација на производи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за градежништво, промет и услуги “ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.“ ДОО
Тело за сертификација на градежни производи ТС ГЕИНГ КуК
Адреса
ул. Борис Трајковски бр. 111, 1050 Скопје Република Македонија
www.geing.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси: бетон и агрегати
Прва акредитација
28.12.2016
Дата на важност на сертификатот
27.12.2024