СТ – 014 ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО

EВРО КОНСАЛТИНГ СЕРТИФИКАЦИЈАТело за сертификација на производи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО, EВРО КОНСАЛТИНГ СЕРТИФИКАЦИЈА
Адреса
ул. Петко Јанчевски бр. 41А, 1000 Скопје Република Македонија
www.euroconsult.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси: Бетон Ѕидарски малтер, Битуменски мешавини/ Агрегати, Ѕидарски единици, Aдитиви за бетон.
Прва акредитација
11.07.2018
Дата на важност на сертификатот
10.07.2022