СТ – 015 КОНТРОЛ ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Тело за сертификација на производи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
КОНТРОЛ ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Адреса
ул. Даме Груев бр.3/4-11 , 1000 Скопје, Република Северна Македонија
www.control.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси: Бетон и Агрегати
Прва акредитација
22.08.2018
Дата на важност на сертификатот
21.08.2026