СТ-017 Друштво за контрола на квалитет ПРО-ЦЕРТ дооел Кавадарци

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за контрола на квалитет ПРО- ЦЕРТ дооел Кавадарци
Адреса
Ул. Моша Пијаде, бб, зграда 1, Кавадарци
www.procert.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси на производство, преработка и трговија на органски земјоделски производи согласно Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на РМ бр.146/2009“) и Законот за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на РМ бр. 53/2011, 149/2015, 39/2016 и 132/2016).
Прва акредитација
29.07.2022
Дата на важност на сертификатот
28.07.2026