ИТ – 029 ТАХОСЕРВИС ДООЕЛ Охрид

 Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТАХОСЕРВИС ДООЕЛ Охрид
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Адреса
ул. Трајче Дојчиновски бр.12 Охрид
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
11.06.2010
Дата на важност на сертификатот
10.06.2022