ИТ – 030 “ЕЛМОНТ ДООЕЛ Велес

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЕЛМОНТ ДООЕЛ Велес Инспекциско тело за тахографи, таксаметри, ваги со неавтоматско функционирање до 2 000 kg, нисконапонски електрични инсталации, заземјување, громобранска заштита, осветленост и бучавост
Адреса
ул. Андон Шурков бр.4 Велеc
www.elmont.com.mk
Тел. 075 216 704
Краток опис
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи, дигитални тахографи, таксаметри, ваги со неавтоматско функционирање до 2 000 kg, нисконапонски електрични инсталации, заземјување, громобранска заштита, осветленост и бучавост
Прва акредитација
14.07.2010
Дата на важност на сертификатот
13.07.2026