ИТ – 031 МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ – СКОПЈЕ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ – ДООЕЛ СКОПЈЕ
Адреса
Бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје Република Македонија
тел. +389 2 244 7627
E-mail: miq.skopje@gmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на нисконапонски електрични инсталации, зазeмјување, громобранска заштита, електроенергетски постројки и електрични производи и уреди, опрема и заштитни системи за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, рударска техничка опрема, дигалки и индустриски транспортери, безбедност на машини
Прва акредитација
16.10.2010
Дата на важност на сертификатот
15.10.2026