ИТ – 033 ЕХ ИЗВЕДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ – СКОПЈЕ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ – СКОПЈЕ Инспекциско тело за производи и постројки наменети за работа во експлозивни атмосфери, извори на испуштање на запаливи и експлозивни флуиди, нисконапонска електрична инсталација во обична и ех изведба, громобранска заштита и заштитно заземјување, контрола на микроклиматски услови во работна средина (осветление, температура), осветление на спортски објекти и сообраќајници за пешачки сообраќај, нисконапонска електрична инсталација и дополнителни заштитни мерки против превисок допирен напон во простории наменети за медицински цели
Адреса
Никола Тримпаре 27а, 1000 Скопје, Р. Македонијa
+ 389 3220 471
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на производи и постројки наменети за работа во експлозивни атмосфери, извори на испуштање на запаливи и експлозивни флуиди, нисконапонска електрична инсталација во обична и ех изведба, громобранска заштита и заштитно заземјување и контрола на микроклиматски услови во работна средина (температура и бучава)
Прва акредитација
10.12.2010
Дата на важност на сертификатот
09.12.2026