ИТ – 034 ТЕХНОЛАБ д.о.о – СКОПЈЕ

Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТЕХНОЛАБ д.о.о - СКОПЈЕ
Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина
Адреса
Р. Македонијa
Краток опис на опсегот на акредитација
Работна средина - физички штетности Контрола на бучава и на осветленоста Работна средина - Микроклиматски услови Контрола на температура, релативна влажност, брзина на струење и релативна влажност Животна средина - физички штетности Контрола на бучава Животна средина - Емисија на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи од стационарни извори Животна и работна средина – Квалитет на амбиентен воздух
Прва акредитација
15.12.2010
Дата на важност на сертификатот
14.12.2022