ИТ – 035 Друштво за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на дигалки и индустриски транспортери ДИГИНТРАНС ДООЕЛ Куманово

Инспекциско тело за дигалки и индустриски транспортери

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на дигалки и индустриски транспортери ДИГИНТРАНС ДООЕЛ Куманово
Адреса
Ул. Доне Божинов бр.19 1300 Куманово Р. Македонијa
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на дигалки
Прва акредитација
24.12.2010
Дата на важност на сертификатот
23.12.2022