ИТ – 035 Друштво за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на дигалки и индустриски транспортери ДИГИНТРАНС ДООЕЛ Куманово- Целосна суспензија на опсегот на акредитација на 23.02.2022

Целосна суспензија на опсегот на акредитација на 23.02.2022

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на дигалки и индустриски транспортери ДИГИНТРАНС ДООЕЛ Куманово
Адреса
Ул. Доне Божинов бр.19 1300 Куманово Р. Македонијa
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на дигалки
Прва акредитација
24.12.2010
Дата на важност на сертификатот
23.12.2022