ИТ – 040 ТАХОГРАФ ДООЕЛ Облешево

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТАХОГРАФ ДООЕЛ Облешево
Адреса
Ул. Марашал Тито бр.1 2301 Општина Чешиново Облешево
tahograf@t-home.mk
033-351-566
075-571-517
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
09.03.2011
Дата на важност на сертификатот
08.03.2027