ИТ – 048 ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – Скопје

Одделение за верификација на водомери

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - Скопје
Одделение за верификација на водомери
Адреса
Сервис, 6 септември, ул. Боцa Ивановa бб, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација

Преглед на водомери за ладна вода од DN 15 - DN 40

Прва акредитација
01.06.2011
Дата на важност на сертификатот
30.05.2023