ИТ – 049 ДТУ КИНЗЛЕ ДООЕЛ Прилеп

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДТУ КИНЗЛЕ ДООЕЛ Прилеп/Оддел за инспекција
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Адреса
Булевар “ Гоце Делчев” згр.Македонија , лок.24, 7500 Прилеп
servicekinzle@yahoo.com
048 410 117
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
06.07.2011
Дата на важност на сертификатот
05.07.2027