ИТ – 052 АСУЦ “Боро Петрушевски” на град Скопје – Скопје

AСУЦ – Центар за испитување на возилаИнспекциско место “ЦИВ1-АСУЦ” СКОПЈЕ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АСУЦ “Боро Петрушевски” на град Скопје - Скопје AСУЦ - Центар за испитување на возила
Адреса
Бул. Едвард Кардељ 26 б, 1000 Скопје
www.asuc.edu.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
1. Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, О, T, R, S и C
2. Oдобрување на преправено возило во кое дополнително е вграден: -уред за погон на возилото на течен нафтен гас и компримиран земјен гас (ТНГ и КЗГ);
-заштитни фолии или обоени стакла; -механички уред за спојување на моторните и приклучните возила (кука)
3. Идентификација и оценка на техничка состојба на возило од категориите L, M, N, О, T, R,S и C и на мобилни машини
Прва акредитација
20.07.2011
Дата на важност на сертификатот
19.07.2027