ИТ – 054 Сојуз на здруженија на возачи

Центар за возила Скопје / Техничка служба

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Сојуз на здруженија на возачи Центар за возила Скопје / Техничка служба
Адреса
Бул. Борис Трајковски бр. 180 1000 Скопје
szvm.org.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција при единечно одобрување на возила, одобрување, на преправени возила, утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор) и инспекција на возила за подготвеност за сообраќај на моторни возила (ЕКМТ)
Прва акредитација
17.08.2011
Дата на важност на сертификатот
16.08.2027