ИТ – 056 БОБО МАГ ДОО Скопје

Подружница за технички испитувања и анализи на таксаметриИнспекциско тело за таксиметри

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
БОБО МАГ ДОО Скопје Подружница за технички испитувања и анализи на таксаметри
Адреса
ул. Ернест Телман бр.12-б, Аеродром 1000 Скопје
bobomag@unet.com.mk
tel. +389 2 2442 526
fax. +389 2 613 2830
mob. 070 220 631
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на таксаметри
Прва акредитација
21.09.2011
Дата на важност на сертификатот
20.09.2023