ИТ – 057 Макпетрол-А.Д.-Скопје

“Макпетрол” ТНГ Инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Макпетрол-А.Д.-Скопје / “Макпетрол” ТНГ Инспекциско тело
Адреса
ул. Благоја Стефковски б.б. 1000 Скопје
zlatko.filipovski@makpetrol.com.mk
02 2 522 474 локал 161
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на пренослива опрема под притисок
Прва акредитација
22.02.2012
Дата на важност на сертификатот
21.02.2028