ИТ – 060 Центар за возила ЦВО ДОО ОХРИД

Инспекциско тело за возила

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Центар за возила ЦВО ДОО ОХРИД
Адреса
ул. 15-ти Корпус 292 6000 Охрид
046/262-884
www.cvo.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила
Прва акредитација
16.03.2012
Дата на важност на сертификатот
15.03.2028