ИТ – 062 ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ СКОПЈЕ, Подружница Станица за технички преглед Кавадарци

Подружница Станица за технички преглед Кавадарци

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
Подружница Станица за технички преглед Кавадарци
Адреса
Ул. ЗАПАДЕН БУЛЕВАР бр.129
1430 Кавадарци
www.velkomtrejd.com
velkomtrejd.info@gmail.com
043 414-445
043 420 600
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила, тахографи и таксаметри
Прва акредитација
14.06.2012
Дата на важност на сертификатот
13.06.2028