ИТ – 066 ЛТА Петрол Сервис д.о.о – Скопје

Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течно гориво и течен нафтен гас

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЛТА Петрол Сервис ДОО - Скопје Подружница ЛТА Петрол Контрол - Скопје
Адреса
Методија Андонов – Ченто, 2А 1000 Скопје, Р. С. Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течно гориво и течен нафтен гас
Прва акредитација
19.09.2012
Дата на важност на сертификатот
18.09.2024