ИТ- 072 ДПУТ TM ДОО – Штип, Одделение за контрола

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДПУТ TM ДОО – Штип, Одделение за контрола
Адреса
ул. Брегалничка 54, 2000 Штип
Краток опис на опсегот на акредитација
Контрола на електроенергетски постројки и објекти, електрични инсталации, електро опрема и уреди.
Прва акредитација
11.06.2013
Дата на важност на сертификатот
10.06.2025