ИТ- 074 Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии

Инспекциско тело за електротехнички уреди, инсталации и опремa

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет "Св.Кирил и Методиј" Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии Инспекциско тело за електротехнички уреди, инсталации и опремa
Адреса
ул. Руџер Бошковиќ бб, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на електроенергетски постројки и електрични производи и уреди, телекомуникациска опрема и системи, компјутерска опрема и системи и фискална опрема и системи
Прва акредитација
11.09.2013
Дата на важност на сертификатот
10.09.2025