ИТ – 076 ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА ДОО Неготино

Друштво за техничко испитување, контрола и анализа

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА ДОО Неготино
Друштво за техничко испитување, контрола и анализа
Адреса
Ул. Железничка бр.8 1440 Неготино
Тел/факс: +389 (0) 43 370 040
www.tehnickiinstitutmakedonija.com.mk
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на:
- Eлектроенергетски постројки, електрични производи и уреди;
- Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери;
- Нисконапонски електрични инсталации; Системи на заземјување; Системи за громобранска заштита; Напон на допир и чекор при потенцијална струја на куса врска;
- Дигалки и индустриски транспортери;
- Рударска техничка опрема;
- Oцена на сообразност на дигалки и индустриски транспортери; рударска и техничка опрема;
- Опрема под притисок и Пренослива опрема под притисок;
- Проверка на цистерни за транспорт на опасни материи без надпритисок (клас 3 од 9) АДР;
- Лифтови;
- Оцена на сообразност на лифтови;
- Работна и животна средина;
- Контрола и испитување на инструменти за мерење на температура;
- Метални производи и конструкции; Носечки конструкции, Цевководи и цевни системи, Резервоари, Силоси, Казани за течен метал, Други производи и полупроизводи од метал.
- Мерење на јачина на електромагнетно и електростатско поле,
- Катодна заштита;
- Стабилни системи за гасење на пожар; Противпожарни централи; Противпожарни апарати.
Прва акредитација
06.11.2013
Дата на важност на сертификатот
05.11.2025