ИТ – 076 ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА ДОО Неготино

Друштво за техничко испитување, контрола и анализа

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА ДОО Неготино
Друштво за техничко испитување, контрола и анализа
Адреса
Ул. Железничка бр.8 1440 Неготино
Тел/факс: +389 (0) 43 370 040
www.tehnickiinstitutmakedonija.com.mk
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на:
1. Eлектроенергетски постројки, електрични производи и уреди
2. Дигалки и индустриски транспортери.
3. Рударска техничка опрема.
4. Oцена на сообразност на дигалки и индустриски транспортери; рударска и техничка опрема. 5. Опрема под притисок; Пренослива опрема под притисок; Проверка на цистерни за транспорт на опасни материи без надпритисок (клас 3 од 9) АДР.
6. Лифтови.
7. Оцена на сообразност на лифтови.
8. Работна и животна средина.
9. Контрола и испитување на инструменти за мерење на температура.
10. Стабилни системи за гасење на пожар; Противпожарни централи; Противпожарни апарати.
11. Метални производи и конструкции.
12. Антистатички подови
Прва акредитација
06.11.2013
Дата на важност на сертификатот
05.11.2021