ИТ – 078 ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ – БМВ – Скопје

Оддел за инспекција

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ – БМВ - Скопје Оддел за инспекција
Адреса
бул.Климент Охридски бр.58 б, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Контрола на системи за громобранска заштита, заштитно заземјување, нисконапонски електрични инсталации, осветленост, eлектроенергетски постројки, електрични производи и уреди, eлектрична отпорност на подови, безбедност на опрема и заштитни системи и инсталации кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, системи со катодна заштита, eнергетски кабли.
Прва акредитација
10.02.2014
Дата на важност на сертификатот
09.02.2026